Settings Apple Mail

  Hoe stel ik Apple Mail in?   Op deze pagina wordt je uitgelegd hoe je de instellingen in Apple Mail op de juiste manier configureert. 1. Open Apple Mail. 2. Klik linksboven op “Mail” en vervolgens op “Preferences”. 3a. Je komt...